Πολιτική απορρήτου

Η «footballfuture.gr» .gr έχει ως κύριο και πρωταρχικό σκοπό την δημιουργία ενός ιστότοπου μέσω του οποίου θα καταστεί δυνατή η αλληλεπίδραση μεταξύ προσώπων άμεσα συνδεόμενων και δραστηριοποιούμενων στον χώρο του ποδοσφαίρου, ώστε να επιτευχθεί η προσωπική και επαγγελματική τους ενίσχυση, καθώς και η εν γένει πρόοδος και προαγωγή του κλάδου.

Η «footballfuture.gr» σέβεται την ιδιωτική ζωή των φυσικών προσώπων-χρηστών της και σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των λοιπών εθνικών και ευρωπαϊκών αρμόδιων αρχών επιθυμεί με την παρούσα να ενημερώσει τα φυσικά πρόσωπα-χρήστες της για τον τρόπο με τον οποίο υφίστανται επεξεργασία τα προσωπικά τους δεδομένα.

1. Ο διαδικτυακός της τόπος

Η «footballfuture.gr» διατηρεί την ιστοσελίδα www.footballfuture.gr. Μέσα από τον παραπάνω διαδικτυακό τόπο, τα φυσικά πρόσωπα-χρήστες μπορούν, υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν την ιδιότητα των ποδοσφαιριστών, προπονητών, γυμναστών, ή λοιπών προσώπων που ασκούν διοικητικής φύσεως καθήκοντα σε ομάδες (εφεξής θα καλούνται παράγοντες), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα εισάγοντας το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (email) και έναν κωδικό πρόσβασης (password) της επιλογής τους και να δημιουργούν έναν λογαριασμό χρήστη (user account).

2. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Α. Στοιχεία κατά την εγγραφή του φυσικού προσώπου-χρήστη

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και κωδικός πρόσβασης (password).

Β. Στοιχεία κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη (user account)

Ονοματεπώνυμο, ύψος, βάρος, ηλικία, διεύθυνση κατοικίας, στατιστικά στοιχεία σχετιζόμενα με αθλητικές επιδόσεις του χρήστη τα προηγούμενα χρόνια, φωτογραφίες, βίντεο.

Γ. Στοιχεία κατά τη συμπλήρωση βιογραφικού

Θέσεις εργασίας στο χώρου του αθλητισμού

Δ. Στοιχεία κατά τη συμπλήρωση της Εκπαίδευσης

Τίτλος σπουδών , Πανεπιστημιακό – τεχνολογικό Ίδρυμα δημόσιο ή ιδιωτικό , βαθμός εκπαίδευσης

3. Συλλέγονται και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ανήλικων χρηστών;

Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε ενήλικες και ανήλικους χρήστες, αντιλαμβανόμενη τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των τελευταίων. Στην περίπτωση, λοιπόν, των ανήλικων χρηστών η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται κατόπιν παροχής της απαιτούμενης, κατά περίπτωση, ρητής δικής τους ή γονικής συναίνεσης. Για το λόγο αυτό, η ιστοσελίδα αποθηκεύει δήλωση από όσους πραγματοποιούν εγγραφή στο πλαίσιό της, μέσω της οποίας οι χρήστες βεβαιώνουν είτε:

α) ότι είναι άνω των 18 ετών, είτε

β) ότι είναι 15-18 ετών και ρητά συγκατατίθενται στην επεξεργασία των δεδομένων τους, είτε

γ) ότι είναι κάτω των 15 ετών και έχουν τη συγκατάθεση των γονέων τους.

Σε περίπτωση μη δήλωσης δεν επιτρέπεται η εγγραφή. Η ιστοσελίδα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα για τις πρακτικές, ενέργειες ή πολιτικές εκτός του ελέγχου της. Τυχόν δημιουργία λογαριασμού με ψευδείς πληροφορίες συνιστά παραβίαση των όρων της. Εάν διαπιστωθεί ότι ο χρήστης έχει προβεί σε ψευδή δήλωση και ότι δεν έχει παρασχεθεί συγκατάθεση του ανήλικου ή των γονέων του διαγράφονται τα προφίλ και τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα από το σύστημα και το αρχείο της ιστοσελίδας.

4. Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα;

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχει η «footballfuture.gr»

Διευκρινίζεται ότι φυσικά πρόσωπα-χρήστες καθώς και φυσικά πρόσωπα – επισκέπτες της ιστοσελίδας τα οποία δεν έχουν κάνει εγγραφή δύνανται να επισκέπτονται το προφίλ του εκάστοτε εγγεγραμμένου χρήστη και να «βλέπουν» τα προσωπικά δεδομένα που αυτός έχει καταχωρήσει, χωρίς να έχουν δυνατότητα επεξεργασίας αυτών.

5. Πώς συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται απευθείας από το φυσικό πρόσωπο-χρήστη, μέσω του ιστότοπου.

6. Για ποιον λόγο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται:

α) Στα πλαίσια εγγραφής του φυσικού προσώπου-χρήστη στην ιστοσελίδα.

β) Στα πλαίσια δημιουργίας λογαριασμού χρήστη (user account).

γ) Στα πλαίσια συμπλήρωσης βιογραφικού σημειώματος

δ) Στα πλαίσια και για τους σκοπούς αλληλεπίδρασης των διαφόρων φυσικών προσώπων-χρηστών που φέρουν τις άνω ιδιότητες μέσω της ιστοσελίδας.

7. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργός η εγγραφή ενός φυσικού προσώπου-χρήστη και έως την κατάργηση αυτής.

Σε κάθε περίπτωση ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποια προσωπικά δεδομένα για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας, καθώς και για να είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε τα δικαιώματά σας ή για στατιστικούς ή ιστορικούς σκοπούς.

Όταν δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα, τα διαγράφουμε από τα συστήματα και τα αρχεία μας ή τα ανωνυμοποιούμε, ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων-χρηστών μας από αυτά.

8. Ποια δικαιώματα έχει ο πελάτης;

α) Το φυσικό πρόσωπο-χρήστης έχει δικαίωμα να λαμβάνει σαφείς, διαφανείς και εύληπτες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα, δικαίωμα το οποίο ικανοποιείται με την παρούσα Πολιτική. Σε κάθε περίπτωση για τυχόν ερωτήματα ή προβληματισμούς μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@footballfuture.gr

β) Το φυσικό πρόσωπο-χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί η «footballfuture.gr».

γ) Το φυσικό πρόσωπο-χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει να διορθωθούν τυχόν ανακρίβειες στα προσωπικά δεδομένα, εφόσον αυτά είναι εσφαλμένα ή μη επίκαιρα πλέον ή/ και να τα συμπληρώσει αν δεν είναι πλήρη.

δ) Το φυσικό πρόσωπο-χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.

ε) Το φυσικό πρόσωπο-χρήστης έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή του. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.

Για την ενάσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων του το φυσικό πρόσωπο-χρήστης μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας όπως ανωτέρω.

9. Πώς διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα ασφαλή;

Η «footballfuture.gr» χρησιμοποιεί ποικιλία τεχνικών και οργανωτικών μεθόδων για να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί προστατεύουν τα δεδομένα από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, αλλαγή ή καταστροφή. Δεσμεύεται δε να προστατεύσει και να διατηρεί ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της, λαμβάνοντας όλες τις εύλογες προφυλάξεις προς τούτο.

Η ιστοσελίδα της footballfuture.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της SSL σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα της footballfuture.gr.

Τέλος, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων-χρηστών της και αφού τα λάβει χρησιμοποιεί αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά.

10. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων;

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

11. Πώς ενημερώνεται ο πελάτης για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Η παρούσα Πολιτική τροποποιείται κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο και η τελευταία επικαιροποιημένη Πολιτική δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της «footballfuture.gr».